بلاگـ

هر آنجا که شما خواهید دیده شوید
کمپین محیطی تپسی
وبلاگ

کمپین محیطی تپسی

شرکت آوای صدرا رسانه مجری اثرگذارترین کمپین های محیطی در ایران و مجری کمپین محیطی تپسی در شهر تهران از تاریخ 25 / 04 / 1396 تا تاریخ 15 / 07 / 1396 ...

بیشتر بخوانید
کمپین محیطی پوپر
وبلاگ

کمپین محیطی پوپر

شرکت آوای صدرا رسانه مجری اثرگذارترین کمپین های محیطی در ایران و مجری کمپین محیطی پوپر در شهر تهران از تاریخ 01 / 05 / 1396 تا تاریخ 30 / 01 / 1397 ...

بیشتر بخوانید
کمپین محیطی پرنسلی
وبلاگ

کمپین محیطی پرنسلی

شرکت آوای صدرا رسانه مجری اثرگذارترین کمپین های محیطی در ایران و مجری کمپین محیطی پرنسلی در شهر تهران از تاریخ 01 / 02 / 1397 تا تاریخ 15 / 03 / ...

بیشتر بخوانید
کمپین محیطی پرشیا خودرو
وبلاگ

کمپین محیطی پرشیا خودرو

شرکت آوای صدرا رسانه مجری اثرگذارترین کمپین های محیطی در ایران و مجری کمپین محیطی پرشیا خودرو در شهر تهران از تاریخ 01 / 09 / 1395 تا تاریخ 15 / 08 ...

بیشتر بخوانید
کمپین محیطی بانک ها و بیمه ها
وبلاگ

کمپین محیطی بانک ها و بیمه ها

شرکت آوای صدرا رسانه مجری اثرگذارترین کمپین های محیطی در ایران و مجری کمپین محیطی بانک ها و بیمه ها در شهر تهران و محورهای مواصلاتی کاتالوگ کمپین ...

بیشتر بخوانید
کمپین محیطی بازار قائم
وبلاگ

کمپین محیطی بازار قائم

شرکت آوای صدرا رسانه مجری اثرگذارترین کمپین های محیطی در ایران و مجری کمپین محیطی بازار قائم در شهر تهران از تاریخ 01 / 07 / 1395 کاتالوگ کمپین ...

بیشتر بخوانید