آوای صدرا رسانه » تیم آوای صدرا رسانه

تیم آوای صدرا رسانه

خانم فاطمه قبادی
رئیس شورای سیاستگذاری و عضو غیرموظف هیات مدیره
علیرضا ربیعی راد
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
نازیتا ربیعی راد
رئیس هیئت مدیره و دبیر شورای سیاستگذاری
علی ناظمی
مدیر فروش و بازاریابی، دبیر و عضو غیرموظف هیئت مدیره
سیدرضا نوزادی
معاون بین الملل و عضو غیرموظف هیئت مدیره
مصطفی کاظمی
مشاور ارشد مدیرعامل، مدیر امور حقوقی و عضو غیرموظف هیئت مدیره
جواد صباغ عصر
مشاور مدیرعامل و مدیر IT